Minato alacarte

Minato City Data Base

Search results for `Hills in Akasaka area`

( 1 ) Anchin-zaka Between 2-1 and 2-2 Moto-akasaka
( 2 ) Inari-zaka Between Akasaka 7-5 and 7-6
( 3 ) Ushinaki-zaka Between 4-1 and 4-8 Akasaka
( 4 ) Entsuji-zaka Between 4-13 and 5-2 Akasaka
( 5 ) Kinokuni-zaka 2-1 Moto-akasaka; on the borderline with Chiyoda-ku
( 6 ) Kurogu-zaka Between 1-3 and 1-4 Moto-akasaka
( 7 ) Korobi-zaka Between 6-5 and 6-9 Akasaka
( 8 ) Sakura-zaka Between Akasaka 1-11 and 1-12
( 9 ) Samegahashi-zaka Between 2-1 Moto-akasaka and the Chiyoda-ku borderline
( 10 ) Sanpun-zaka Between 5-5 and 7-6 Akasaka
( 11 ) Shin-zaka Between 7-4 and 8-6 Akasaka
( 12 ) Tango-zaka Between 4-2 and 4-5 Akasaka
( 13 ) Danjo-zaka Between 4-9 and 4-18 Akasaka
( 14 ) Nambu-zaka Between 2-22 Akasaka and 2-1 Roppongi
( 15 ) Nogi-zaka Between 8-ll and 9-6 Akasaka
( 16 ) Hikawa-zaka Between 6-9 and 6-10 Akasaka
( 17 ) Hinoki-zaka Between 6-19 and 9-7 Akasaka
( 18 ) Moto Hikawa-zaka Between 6-10 and 6-19 Akasaka
( 19 ) Yagen-zaka Between 4-17 and 7-1Akasaka
( 20 ) Reinan-zaka Between 1-10 Akasaka and 2-10 Toranomon
( 21 ) Enoki-zaka Between 1-9 and 1-10 Akasaka
( 22 ) Shin-enoki-zaka Between 1-7 and 1-11 Akasaka

back to data base top