Minato alacarte

Minato City Data Base

Search results for `Shibakoen / Akabanebashi`

( 1 ) Akabanebashi bridge Runs from Mita 1-chome and Shiba 5-chome to Higashi-azabu 1-chome and Shibakoen 4-chome
( 2 ) Ono Banboku memorial, Shiba Park 4-8 Shibakoen
( 3 ) Royal Netherlands Embassy 3-6-3 Shibakoen; Minato-ku
( 4 ) Kawarake-zaka Between 1-3 and 1-4 Higashi-azabu
( 5 ) Embassy of the Republic of Cuba 1-28-4 Higashi-azabu, Minato-ku
( 6 ) Kumano-jinja (shrine) (Ebisu) 2-2-14 Azabudai; Minato-ku
( 7 ) Shibakoen (Park) From Shibakoen 1-chome to 4-chome
( 8 ) Shibazonobashi bridge From Shiba 2-chome and 3-chome to Shibakoen 2-chome and 4-chome
( 9 ) Shogenbashi bridge Runs from Shiba Daimon 2-chome and Shibakoen 2-chome to Shiba 2-chome
( 10 ) Shinmei-zaka Between Mita 1-4 and 1-13
( 11 ) Embassy of the Republic of Chile 3-1-14 Shiba; Minato-ku Nihon Seimei Akabanebashi Bldg., 8th Fl.
( 12 ) Tsuna-zaka Between Mita 1-chome and 2-chome
( 13 ) Tsuna-no-tebiki-zaka Between Mita 1-chome and 2-chome
( 14 ) Tokyo Tower 4-2-8 Shibakoen
( 15 ) Tosho-gu; gingko trees, statue of Tokugawa Ieyasu 4-8-10 Shibakoen
( 16 ) Naka-no-hashi Runs from Mita 1--chome to Higashi Azabu 1--chome and 2--chome
( 17 ) Embassy of the Republic of the Fiji Islands 2-3-5 Azabu-dai; Minato-ku Noa Bldg., 14th Fl.
( 18 ) Hoshu-in (Benzaiten) 4-8-55 Shibakoen; Minato-ku
( 19 ) Tsuna-machi Mitsui Club 2-3-7 Mita
( 20 ) Mielparque Hall 2-5-20 Shibakoen; Minato-ku
( 21 ) Embassy of Republic of Palau 2-21-11, Higashi-Azabu, Minato city

back to data base top